Ден: 07.03.2018

Примерен “ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ „

07.03.2018

                                                                    ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ Днес, …………………..се сключи настоящият договор за изработка между Георги Георгиев, фотограф наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ и ………………. за […]

Read More